PDB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

19-02-2020 16:02:00+07:00
19/02/2020 16:02 0
  •  

PDB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.PDB_2020.2.19_d59015c_TB_ngay_dang_ky_cuoi_cung_du_DHDCD_thuong_nien_2020.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang