SGD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25-02-2020 15:59:00+07:00
25/02/2020 15:59 0
  •  

SGD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGD của CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP.HCM, địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9. Quận 8. TP.HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang