TAW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

24-02-2020 15:47:00+07:00
24/02/2020 15:47 0
  •  

TAW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAW của CTCP Cấp nước Trung An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2020. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thư mời họp theo quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: số 5. đường số 9. Phường 9. Quận Gò Vấp.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;
+ Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có);
+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Một số nội dung khác (nếu có).

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang