TVD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/02/2020 15:450
  •  

TVD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2019. phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2020;
+ Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2019 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát công ty;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
+ Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2020;
          - Nội dung họp: + Báo cáo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ;
+ Đề xuất công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
+ Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ công ty quy định.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang