VCR: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

10/02/2020 16:430
  •  

VCR: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VCR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11,205 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11,205 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,205 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/01/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/02/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang