VCR: Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

20/02/2020 16:451
  •  

VCR: Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.VCR_2020.2.20_40d5137_Thongbao_DHCD_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang