VGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

18-02-2020 13:32:00+07:00
18/02/2020 13:32 0
  •  

VGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGS của Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 28/03/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
          - Nội dung họp: + Và một số vấn đề liên quan khác cho năm hoạt động 2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang