VST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

28-02-2020 14:14:00+07:00
28/02/2020 14:14 0
  •  

VST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VST của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 17/04 đến ngày 29/04/2020.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, số 428 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang