EPC: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 20/11/2018 đến ngày 31/12/2019

30-03-2020 11:44:00+07:00
30/03/2020 11:44 0
  •  

EPC: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 20/11/2018 đến ngày 31/12/2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.EPC_2020.3.30_60e87c8_CV_VV_cong_bo_thong_tin_bat_thuong_24_gio_ve_viec_kiem_toan_co_y_kien_loai_tru.pdf
2.EPC_2020.3.30_ec41e56_BCTC_2019_sau_kiem_toan.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang