EPC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

24-03-2020 15:17:00+07:00
24/03/2020 15:17 0
  •  

EPC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPC của CTCP Cà phê Ea Pốk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang