OIL: Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

16-03-2020 17:49:00+07:00
16/03/2020 17:49 0
  •  

OIL: Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.OIL_2020.3.16_36af047_CBTT_NQChotDanhSachDHCD_2020.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang