OIL: Nghị quyết HĐQT v/v chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

18-03-2020 11:29:00+07:00
18/03/2020 11:29 0
  •  

OIL: Nghị quyết HĐQT v/v chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.OIL_2020.3.18_cce0367_CBTTThongBaoNgayDangKyCuoiCungDHDCD_2020.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang