PCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

24-03-2020 09:04:00+07:00
24/03/2020 09:04 0
  •  

PCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCF của CTCP Cà phê Petec như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết )
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 14/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Cà phê Petec, số 03 đường Hoa Đào, phường 2. Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang