PVR: Kiểm toán ‘3 lần 7 lượt’ từ chối đưa ra ý kiến

02-03-2020 17:31:35+07:00
02/03/2020 17:31 0
  •  

PVR: Kiểm toán ‘3 lần 7 lượt’ từ chối đưa ra ý kiến

Kiếm toán viên của AASC đã đưa ra ý kiến từ chối đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của của CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (UPCoM: PVR) vì nhiều lý do.

*PVR: Kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra kết luận đối với BCTC giữa niên độ 2018

*PVR nói gì về ý kiến từ chối của kiểm toán viên?

Tồn tại của năm trước chưa được khắc phục

Được biết trong Báo cáo tài chính (BCTC) của PVR cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, kiểm toán viên đã từ chối đưa ra kết luận vì những vấn đề sau.

Đầu tiên, Công ty chưa kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ đối với khoản tiền nhận đạt cọc với khách hàng cho Dự án Văn Phú theo các quy định về thuế hiện hành.

Tiếp đó, PVR chưa thực hiện xem xét trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào CTCP Đầu tư phát triển Bình An với giá trị là 205 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiểm toán viên không thể đưa ra được tính đúng đắn của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Bình An ngày 30/06/2011 giữa CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH) và CTCP Đầu tư PVR Hà Nội, cũng như không thể xác định được liệu các cổ đông phổ thông của Công ty Bình An đã góp đủ vốn chưa.

Mặt khác, Công ty chưa thu thập được biên bản đối chiếu xác nhận các khoản đầu tư tài chính vào CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam và CTCP Dầu khí Lam Kinh tại ngày 31/12/2018 với giá trị lần lượt là 21 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty chưa thu thập Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018 của các đơn vị này để làm cơ sở xem xét trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Bên cạnh đó, tại thời điểm 31/12/2018, PVR chưa đánh giá hiệu quả và giá trị thu hồi đối với Dự án CT10-11 Văn Phú đang thi công dở dang do chậm tiến độ. Giá trị chi phí thi công dở dang của dự án này tại ngày 31/12/2018 là 692 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính, công nợ phải thu và công nợ phải trả của PVR tại ngày 31/12/2018 chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Các số dư cụ thể như sau: Các khoản đầu tư tài chính gần 254 tỷ đồng, nợ phải thu gần 37 tỷ đồng, nợ phải trả là gần 493 tỷ đồng.

 

Một số nội dung có số liệu thay đổi tại thời điểm 31/12/2019

 

Kiểm toán viên không thu thập được đầy đủ bằng chứng về việc liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi hay không.

Các vấn đề nêu trên vẫn chưa được Công ty khắc phục nên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Trước tiên là giá trị chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 số tiền hơn 66 tỷ đồng.

Tiếp theo, các khoản đầu tư vốn vào CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam và CTCP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh với giá trị lần lượt là hơn 21 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Dự án CT10-11 Văn Phú tăng thêm 334 triệu đồng, lũy kế đến cuối năm 2019 là hơn 692 tỷ đồng. Công ty chưa thể đánh giá một cách chính xác hiệu quả đầu tư của dự án này do các thông số tính toàn theo thị trường tại thời điểm hiện tại chưa đầy đủ và có thể còn biến động. Theo đó, Công ty chưa xác định hiệu quả và giá trị thu hồi đối với chi phí dở dang của Dự án này.

Thêm vào đó, các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả của PVR tại ngày 31/12/2019 chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ.

Tất cả các vấn đề nêu trên kiểm toán viên chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán nên không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019 của PVR.

Năm 2019, PVR ghi nhận doanh thuần gần 2 tỷ đồng, lỗ ròng hơn 818 triệu đồng.

Tiên Tiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang