TMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18-03-2020 14:25:00+07:00
18/03/2020 14:25 0
  •  

TMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm:
1.TMC_2020.3.18_1b2b34a_TO_TRINH_CHAP_THUAN_CAC_HOP_DONG_GIAO_DICH.pdf
2.TMC_2020.3.18_4c681aa_BAO_CAO_DANH_GIA_CUA_HDQT.pdf
3.TMC_2020.3.18_50bce0a_THONG_BAO_MOI_HOP_DHDCD_THUONG_NIEN_2020.pdf
4.TMC_2020.3.18_526ed1e_TO_TRINH_THU_LAOTHUONG_HDQT_BKS_BDH.pdf
5.TMC_2020.3.18_592de6e_BAO_CAO_CUA_BAN_KIEM_SOAT.pdf
6.TMC_2020.3.18_5d3cca2_BAO_CAO_DANH_GIA_CUA_BAN_GIAM_DOC.pdf
7.TMC_2020.3.18_6086a2c_TO_TRINH_CHON_DON_VI_KIEM_TOAN.pdf
8.TMC_2020.3.18_6505464_TO_TRINH_THAY_DOI_THANH_VIEN_HDQT.pdf
9.TMC_2020.3.18_70d9810_TO_TRINH_PHAN_PHOI_LOI_NHUAN.pdf
10.TMC_2020.3.18_71b15ae_THONG_BAO_UNG_CU_DE_CU_KIEM_SOAT_VIEN.pdf
11.TMC_2020.3.18_cfbb101_CHUONG_TRINH_DHDCD_THUONG_NIEN_2020.pdf
12.TMC_2020.3.18_f781415_BAO_CAO_TAI_CHINH_2019_Mot_so_chi_tieu_chinh.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang