VCW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13-03-2020 08:30:00+07:00
13/03/2020 08:30 0
  •  

VCW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 4 năm 2020 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi kèm theo thư mời tham dự)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
+ Các nội dung khác (nếu có).

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang