VE1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02-03-2020 16:58:00+07:00
02/03/2020 16:58 0
  •  

VE1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE1 của CTCP Xây dựng điện VNECO 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/03/2020 – 10/04/2020 (Công ty sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty;
+ Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Bầu, bãi nhiệm và thay thế Giám đốc công ty;
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang