CNC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

27-04-2020 07:48:00+07:00
27/04/2020 07:48 0
  •  

CNC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
+ Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang