MCG giảm 23% lãi ròng sau kiểm toán, đảm bảo hoạt động liên tục nhờ Chủ tịch HĐQT cho vay

03-04-2020 16:01:01+07:00
03/04/2020 16:01 0
  •  

MCG giảm 23% lãi ròng sau kiểm toán, đảm bảo hoạt động liên tục nhờ Chủ tịch HĐQT cho vay

Ngoài việc lãi ròng giảm 23% so với trước khi kiểm toán, CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HOSE: MCG) còn nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với một số khoản nợ phải thu tại ngày 31/12/2019 và 01/01/2019. Mặt khác, kiểm toán cũng lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Kết quả kinh doanh hợp nhất kiểm toán năm 2019 của MCG. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của MCG

Sau kiểm toán, với doanh thu thuần giảm 19%, tương đương giảm 28 tỷ đồng và giá vốn hàng bán giảm 24%, tương đương giảm 28 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của MCG giảm 1%, tức giảm 150 triệu đồng so với trước khi kiểm toán.

Ngoài ra, trong khi trước khi kiểm toán, MCG ghi nhận không có khoản phát sinh từ công ty liên doanh liên kết và hoạt động khác có lãi hơn 8 tỷ đồng thì sau kiểm toán, MCG lại chịu lỗ từ công ty liên doanh, liên kết hơn 1 tỷ đồng và hoạt động khác lỗ gần 2 tỷ đồng.

Theo đó, lãi trước thuế sau kiểm toán của MCG giảm đến 67%, tương đương giảm gần 9 tỷ đồng và lãi ròng giảm 23%, tức giảm hơn 8 tỷ đồng so với trước khi kiểm toán.

Theo MCG giải trình, nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận hợp nhất trước và sau kiểm toán là do kiểm toán điều chỉnh giảm doanh thu thanh lý tài sản của Công ty mẹ do chưa đủ hồ sơ thanh lý nên không được hạch toán vào kết quả kinh doanh năm 2019 khiến lợi nhuận giảm.

Mặc dù có lãi ròng chênh lệch trước và sau kiểm toán, song MCG có kết quả kinh doanh cải thiện hơn so với năm 2018 khi đã có lãi ròng hơn 11 tỷ đồng trong khi năm trước lỗ ròng hơn 154 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ doanh thu thuần tăng 11%, đạt gần 119 tỷ đồng và giá vốn hàng bán giảm 40%, còn chiếm 92 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2019, MCG mới chỉ thực hiện được 32% chỉ tiêu doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Mặt khác, MCG còn nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ khi tại thời điểm 31/12/2109 và 01/01/2019, một số khoản nợ phải thu (bao gồm phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu khác) và nợ phải trả bao gồm (phải trả người bán, phải trả khác) chưa được đối chiếu đầy đủ, với giá trị lần lượt là hơn 79 tỷ đồng (số đầu năm là 87 tỷ đồng) và 183 tỷ đồng (số đầu năm là 177 tỷ đồng). Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, đơn vị kiểm toán chưa thu thập đầy đủ thư xác nhận hoặc không thể kiểm tra bằng các thủ tục kiểm toán thay thế đối với số dư các khoản nợ phải thu và nợ phải trả này, Do đó, đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về các số dư chưa được đối chiếu nêu trên, cũng như ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu khác trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của MCG.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiếm toán, MCG cho biết tại thời điểm kết thúc năm 2019, Công ty đã gửi xác nhận đối chiếu công nợ đến các khách hàng, nhà cung cấp cũng như cung cấp các thông tin để phía kiểm toán gửi thư xác nhận độc lập của kiểm toán đến các đối tác của MCG. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nên thời điểm ký báo cáo tài chính, một số công ty đối tác chưa kịp gửi đầy đủ thư xác nhận công nợ. MCG cho biết sẽ sớm bổ sung và cung cấp cho đơn vị kiểm toán, đồng thời cam kết việc ghi nhận các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa có đối chiếu là đúng theo thực tế phát sinh từng thời điểm.

Hơn nữa, đơn vị kiểm toán còn lưu ý trong báo cáo tài chính về khoản lỗ lũy kế của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2019 với hơn 317 tỷ đồng, đồng thời Công ty mẹ đang bị cơ quan cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của MCG tại Ngân hàng để thi hành thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp thuế. Với tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 35 tỷ đồng, đơn vị kiểm toán nhận thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của MCG.

Theo đó, MCG giải trình rằng, ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn của Công ty cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Công ty bằng cách cho vay tài chính để Công ty có thể tiếp tục hoạt động.

Hiện giá cổ phiếu MCG đang được giao dịch tại mức 1,490 đồng/cp, giảm 44% so với đầu năm 2019.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang