BIC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28-05-2020 18:00:00+07:00
28/05/2020 18:00 0
  •  

BIC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200528_20200528 - BIC - NQ va BBKP DHDCD BIC vv lua chon don vi kiem toan 2020 - 2022.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang