BII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

21-05-2020 15:46:00+07:00
21/05/2020 15:46 0
  •  

BII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BII của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020;
+ Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
+ Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Các vấn đề khác theo quy định.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang