BKC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15-05-2020 08:28:00+07:00
15/05/2020 08:28 0
  •  

BKC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019;
+ Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang