DAP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

27-05-2020 17:11:00+07:00
27/05/2020 17:11 0
  •  

DAP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAP của CTCP Đông Á như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 27/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng hội nghị Công ty cổ phần Đông Á - Lô F1, F2, F3, KT1 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2019.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang