DHB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

19-05-2020 14:12:00+07:00
19/05/2020 14:12 0
  •  

DHB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHB của CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3. Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
          - Nội dung họp: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang