EBA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

08-05-2020 17:16:00+07:00
08/05/2020 17:16 0
  •  

EBA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EBA của CTCP Điện Bắc Nà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 27/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang