HMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06-05-2020 16:16:00+07:00
06/05/2020 16:16 0
  •  

HMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang