MQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

13-05-2020 16:23:00+07:00
13/05/2020 16:23 0
  •  

MQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQN của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 24/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo kèm theo giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty. Cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang