PVR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05-05-2020 16:54:00+07:00
05/05/2020 16:54 0
  •  

PVR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVR của CTCP Đầu tư PVR Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam
(thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2019;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
          - Nội dung họp: + Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang