Sau kiểm toán, Vipesco giảm 95% lãi ròng năm 2019

20-05-2020 08:27:00+07:00
20/05/2020 08:27 0
  •  

Sau kiểm toán, Vipesco giảm 95% lãi ròng năm 2019

Sau kiểm toán, lãi ròng CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco, HOSE: VPS) chỉ đạt 706 triệu đồng, giảm gần 95% so với con số trong báo cáo tự lập trước đó.

Sau khi công bố Báo cáo tài chính năm 2019, Vipesco đã nhận được tài liệu làm việc với các bên liên quan về việc đôn đốc thu hồi công nợ phải thu đối với khách hàng là Công ty TNHH Thương mại Nông Phát.

Qua đó, Vipesco và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nhận thấy các sự kiện phát sinh này ảnh hưởng trọng yếu đến các ước tính kế toán về dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2019 của Vipesco đối với khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Nông Phát có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là gần 16 tỷ đồng.

Phía Vipesco đã đánh giá lại khả năng thu hồi khoản công nợ đối với Công ty TNHH Thương mại Nông Phát và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi bổ sung vào kết quả hoạt động kinh doanh, làm cho lợi nhuận trước thuế giảm tương ứng số tiền gần 16 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm giảm tương ứng hơn 3 tỷ đồng.

Công ty điều chỉnh lại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (ngày 28/02/2020) đã công bố, trên cơ sở đó phát hành Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau điều chỉnh (ngày 17/05/2020) và đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán (tại Báo cáo kiểm toán số 180520.001/BCTC. KT7 và số 180520.002/BCTC.KT7 ngày 18 tháng 05 năm 2020). Chi tiết được thể hiện tại mục Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính. Việc trích lập dự làm ảnh hưởng đến sự thay đổi lên Báo cáo tài chính tại các mục như sau:

BCTC năm 2019 sau kiểm toán của VPS
Nguồn: VPS

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang