VTP: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 20/03/2020

08-05-2020 15:19:00+07:00
08/05/2020 15:19 0
  •  

VTP: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 20/03/2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.VTP_2020.5.8_1933108_Thong_bao_huy_danh_sach_20032020_cua_VSD.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang