CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Techvina NAC

08-06-2020 14:02:00+07:00
08/06/2020 14:02 0
  •  

CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Techvina NAC

.

Tài liệu đính kèm:
1.CET_2020.6.8_f909c6e_020620_Cong_bo_Nghi_quyet_chuyen_nhuong_von_gop_NAC_CD.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang