DP2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02-06-2020 15:02:00+07:00
02/06/2020 15:02 0
  •  

DP2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP2 của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang