HAF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

08-06-2020 16:59:00+07:00
08/06/2020 16:59 0
  •  

HAF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trước ngày 30/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch công tác năm 2020;
+ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019. tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2019 đã được kiểm toán, tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị, tờ tình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. tờ trình thông qua việc góp vốn vào Công ty con là Công ty CP TMDV Bắc Qua, tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có);

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang