HEP: Dương Thị Huệ - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 40,100 CP

29-06-2020 09:16:00+07:00
29/06/2020 09:16 0
  •  

HEP: Dương Thị Huệ - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 40,100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Huệ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: HEP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 309,900 CP (tỷ lệ 5.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40,100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 40,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 350,000 CP (tỷ lệ 5.83%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/06/2020.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang