PDT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

04-06-2020 13:53:00+07:00
04/06/2020 13:53 0
  •  

PDT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDT của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời.
          - Địa điểm tổ chức họp: Khu du lịch Mỹ Trà - số 272 Lê Duẩn - Phường Mỹ Phú
Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp.
          - Nội dung họp: Những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang