SHB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

19-06-2020 15:04:00+07:00
19/06/2020 15:04 0
  •  

SHB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu đính kèm:
1.SHB_2020.6.19_11e99bc_06._TT03_sua_doi_dieu_le_va_quy_che_TCHD_BKS.pdf
2.SHB_2020.6.19_37eec26_03._Bao_cao_cua_TGD.pdf
3.SHB_2020.6.19_4748ee8_Nghi_quyet_DHDCD_2020.pdf
4.SHB_2020.6.19_75b57b7_05._TT02_Tang_von_dieu_le.pdf
5.SHB_2020.6.19_829da95_01._Bao_cao_cua_Hoi_dong_quan_tri.pdf
6.SHB_2020.6.19_9f36406_02._Bao_cao_cua_BKS.pdf
7.SHB_2020.6.19_acafa2c_04.TT01__Phuong_an_phan_phoi_loi_nhuan_va_trich_lap_cac_quy.pdf
8.SHB_2020.6.19_c2364a0_Bien_ban_hop_DHDCD_2020.pdf
9.SHB_2020.6.19_c9432a2_07._TT04_Mien_nhiem_TV_HDQT_mien_nhiem_TV_BKS_bau_bo_sung_TV_HDQT.pdf
10.SHB_2020.6.19_dcd7996_10._TTr_lua_chon_don_vi_kiem_toan_cua_BKS.pdf
11.SHB_2020.6.19_e27137a_08._TT05_Thoai_von_tai_Cong_ty_SHB_FC.pdf
12.SHB_2020.6.19_ef4ec1d_09._TT06_Chuyen_dang_ky_niem_yet_sang_san_HSX.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang