SJD: Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

12-06-2020 16:19:00+07:00
12/06/2020 16:19 0
  •  

SJD: Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200612_20200612 - SJD - Thong bao ve ung cu de cu bo sung TV.BKS nhiem ky 2019-2024.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang