TFC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05-06-2020 14:27:00+07:00
05/06/2020 14:27 0
  •  

TFC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TFC của Công ty Cổ phần Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
d. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019
e. Các Tờ trình trình Đại hội cổ đông phê duyệt.
f. Một số nội dung khác.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang