TXM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05-06-2020 15:16:00+07:00
05/06/2020 15:16 0
  •  

TXM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TXM của CTCP Vicem Thạch cao Xi măng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: 24 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
          - Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi cho cổ đông

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang