VPS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc ban hành "Sứ mệnh-tầm nhìn-giá trị cốt lõi"

25-06-2020 11:00:00+07:00
25/06/2020 11:00 0
  •  

VPS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc ban hành "Sứ mệnh-tầm nhìn-giá trị cốt lõi"

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc ban hành "Sứ mệnh-tầm nhìn-giá trị cốt lõi" như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200625_20200625 VPS Bien_ban_hop_DHDCD_03_Ban_hanh_Sumenh_Tamnhin_Giatricotloi_VPS.pdf
20200625_20200625 VPS CBTT_VPS_CV_Banhanh Sumenh_Tamnhin_Giatricotloi_VPS.pdf
20200625_20200625 VPS Nghi_quyet_DHDCD_03_Ban_hanh_Sumenh_Tamnhin_Giatricotloi_VPS.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang