VPS: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT (kèm nghị quyết, biên bản)

30-06-2020 14:52:00+07:00
30/06/2020 14:52 0
  •  

VPS: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT (kèm nghị quyết, biên bản)

 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS thông báo thay đổi thành viên HĐQT (kèm nghị quyết, biên bản) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 VPS BienbanhopDHDCD_VPS_ThaydoithanhvienHDQT_29.6.2020.pdf
20200630_20200630 VPS CBTT_VPS_CV_ThaydoithanhvienHDQTnhiemky2020-2025.pdf
20200630_20200630 VPS NghiquyetDHDCD_VPS_ThaydoithanhvienHDQT_29.6.2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang