Agribank: Chỉ tiêu lãi trước thuế tối thiểu 12,200 tỷ đồng, đẩy nhanh cổ phần hóa trong năm 2020

11-07-2020 15:15:00+07:00
11/07/2020 15:15 1
  •  

Agribank: Chỉ tiêu lãi trước thuế tối thiểu 12,200 tỷ đồng, đẩy nhanh cổ phần hóa trong năm 2020

Theo thông tin từ báo cáo thường niên 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 đạt tối thiểu 12,200 tỷ đồng, đẩy nhanh kế hoạch cổ phần hóa.

Năm 2020 cũng là năm Agribank kết thúc tái cơ cấu giai đoạn 2 gắn với triển khai Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn 2030, đẩy nhanh tiến trình thực hiện kế hoạch cổ phần hóa Agribank.

Năm 2020, Agribank đề ra chỉ tiêu đến cuối năm tổng tài sản tăng tối thiểu 8%. Vốn huy động từ thị trường 1 (không bao gồm nguồn vốn Kho bạc Nhà nước) tăng từ 8.5% đến 11%, có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ. Chỉ tiêu dư nợ cho vay nền kinh tế: tăng từ 8.5% đến 11%. Tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn từ 65% đến 70%.

Agribank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 tối đa 3%. Chỉ tiêu thu dịch vụ tăng từ 16%-18%, thu nợ sau xử lý tối thiểu 12,000 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 12,200 tỷ đồng.

Năm 2020, Agribank sẽ tập trung để thực hiện cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước; hoàn thành các mục tiêu còn lại của Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Vừa qua, Quốc hội đã đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019. Khoản tiền này bằng với lãi sau thuế nhà băng này sẽ nộp ngân sách năm 2020, tối đa 3,500 tỷ đồng.

Việc tăng thêm 3,500 tỷ vốn điều lệ sẽ giúp Agribank có điều kiện tăng quy mô phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2; tăng dư nợ cho vay, doanh thu có thể tăng thêm từ 4,500 tỷ đồng đến 5,000 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc bổ sung vốn điều lệ còn giúp Agribank gia tăng giá trị doanh nghiệp, thuận lợi trong quá trình cổ phần hóa và gia tăng giá trị thặng dư cổ phần hóa sau này. 

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang