PVS lãi ròng 359 tỷ đồng sau 6 tháng, giảm 39%

26-07-2020 21:15:00+07:00
26/07/2020 21:15 2
  •  

PVS lãi ròng 359 tỷ đồng sau 6 tháng, giảm 39%

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu thuần 5,473 tỷ đồng và lãi ròng 248 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 14% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 của PVS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của PVS

Lợi nhuận gộp quý 2/2020 của PVS chỉ nhích lên nhẹ 1%, do giá vốn gia tăng 14% so cùng kỳ. Chi phí tài chính trong kỳ gia tăng 134% so với quý 2/2019, trong đó chi phí lãi vay tăng 111%. PVS đã giảm 61% khoản chi phí quản lý, chủ yếu do các khoản dự phòng liên quan đến công nợ phải thu phát sinh trong quý 2/2020 thấp hơn cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác ghi nhận giảm đáng kể 131 tỷ đồng so cùng kỳ. Điều này đến từ việc quý 2/2019 phát sinh khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản của Công ty TNHH Khảo sát Địa lý PTSC CGGV (công ty con của PVS) được ghi nhận chi phí theo quy định.

Như vậy sau 6 tháng, PVS có doanh thu lũy kế 8,714 tỷ đồng và lãi ròng 359 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 39% so cùng kỳ. So với các kế hoạch đã đề ra. Công ty đã thực hiện 58% về doanh thu và 61% về lợi nhuận (LNST). Năm nay, PVS đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 21% so với kết quả đạt được năm 2019.

Kết quả kinh doanh từ 2016-2019 và kế hoạch năm 2020 của PVS. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị tài sản của PVS gia tăng 5% sau 6 tháng đầu năm nay. Cụ thể tới cuối tháng 6, Công ty đang có tổng tài sản 27,229 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 17,568 tỷ đồng, tăng 10%; tài sản dài hạn chiếm 9,661 tỷ đồng, giảm 4%.

Công ty đã thu hẹp khoản tiền và tương đương tiền 19% về mức 5,627 tỷ đồng. Ngược lại, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và giá trị hàng tồn kho lần lượt tăng 49% và 39%. Chênh lệch tăng khoản phải thu chủ yếu ghi nhận đối với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí, Talisman Vietnam 07/03 B.V.

Thuyết minh 6 khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng lớn nhất của PVS
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của PVS

Về dòng tiền, Công ty ghi nhận lưu chuyển dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm gần 923 tỷ đồng (cùng kỳ dương 2,378 tỷ đồng).

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang