DNL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Sia

10-09-2020 15:56:00+07:00
10/09/2020 15:56 0
  •  

DNL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Sia

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Sia
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Hữu Bảng
- Mối quan hệ: Con
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Thị Hoa
- Mối quan hệ: Em ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Hữu Sia
- Mối quan hệ: Em ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Trương Công Hoan
- Mối quan hệ: Em rể
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Thị Vui
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Phan Thị Kim Dung
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 0.53%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Hữu Khoa
- Mối quan hệ: Con
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Mã chứng khoán: DNL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 315,191 CP (tỷ lệ 7.31%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 80,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 395,191 CP (tỷ lệ 9.17%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 22,886 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0.53%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 418,077 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 9.7%
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/09/2020.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang