Giữ nguyên diện kiểm soát với TGG, PTC, OGC và TTF

10-09-2020 10:32:19+07:00
10/09/2020 10:32 0
  •  

Giữ nguyên diện kiểm soát với TGG, PTC, OGC và TTF

Chiều ngày 09/09, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với 4 cổ phiếu gồm TGG, PTC, OGCTTF.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF)

Ngày 24/04/2019, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là âm gần 1,407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là âm hơn 715 tỷ đồng (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018).

Ngày 29/08/2020, HOSE nhận được BCTC soát xét bán niên năm 2020 của TTF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 53.2 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/06/2020 là âm 2,965 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm Công ty.

Trên cơ sở TTF báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 có lãi nhưng Công ty vẫn đang lỗ lũy kế lớn tương đương 95% vốn điều lệ của doanh nghiệp và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Ngày 14/04/2017, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu OGC vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/04/2017 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm hơn 1,780 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là âm gần 728 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là âm gần 2,480 tỷ đồng (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016). Từ đó đến nay HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC.

Ngày 26/08/2020, HOSE đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là hơn 44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 là âm 2,722 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của công ty đã tiếp tục có lãi nhưng lỗ lũy kế nhiều (lỗ 2,722 tỷ đồng trên 3,000 tỷ đồng vốn góp chưa bao gồm ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ), đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên BCTC soát xét tồn tại đã lâu và Công ty vẫn chưa khắc phục.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC)

Ngày 28/09/2018, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu PTC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/10/2018 do "lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là âm hơn 7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là âm hơn 21 tỷ đồng và kiểm toán từ chối đưa ra kết luận trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư".

Ngày 26/08/2020, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của PTC. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là gần 11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 là hơn 12 tỷ đồng, tuy nhiên BCTC vẫn có ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh.

PTC đã có lãi trong 6 tháng đầu năm 2020 và không còn lỗ lũy kế nhưng những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu, Công ty vẫn chưa khắc phục và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC do những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu, Công ty vẫn chưa khắc phục và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (HOSE: TGG)

Ngày 24/03/2020, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/03/2020 do trong trường hợp HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Ngày 14/08/2020, HOSE đã nhận được BCTC soát xét bán niên năm 2020 của TGG. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 là âm gần 4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 là gần 5 tỷ đồng.

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TGG do hoạt động kinh doanh chính của công ty có dấu hiệu tiếp tục đi xuống (6 tháng đầu năm 2020 lỗ). Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TGG sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty này.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang