DVSC: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04-01-2021 10:45:00+07:00
04/01/2021 10:45 0
  •  

DVSC: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210104_20210104 - DVSC - CBTT NQ ĐHĐCĐ Lay y kien CD bang van ban.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang