logo

HDW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14-04-2021 11:49:00+07:00
14/04/2021 11:49 0
  •  

HDW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Từ 08h00 phút thứ 6 ngày 04 tháng 06 năm 2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 3 trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Khanh và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
+ Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020 và phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.
Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang