Khi nào ĐHĐCĐ thường niên đủ điều kiện tiến hành và khi nào thì cổ đông mới được nhận tài liệu họp?

03-04-2021 21:00:00+07:00
03/04/2021 21:00 1
 •  

Khi nào ĐHĐCĐ thường niên đủ điều kiện tiến hành và khi nào thì cổ đông mới được nhận tài liệu họp?

Mùa họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đến, nhà đầu tư đã nắm vững những quy định về công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ, thời gian tổ chức theo quy định cũng như điều kiện để một cuộc họp có thể tiến hành?

Trong trường hợp trễ nhất, doanh nghiệp niêm yết phải tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào thời gian nào trong năm?

 • Không quá 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính
 • Không quá 5 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính
 • Không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính
 • Không quá 7 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính

ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Một cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đủ điều kiện tiến hành khi có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho bao nhiêu phần trăm số phiếu có quyền biểu quyết?

 • Trên 50%
 • Từ 33% trở lên
 • Không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết
 • Cả ba đáp án đều đúng

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
Tuy nhiên, trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ ba sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Theo quy định, cổ đông của doanh nghiệp sẽ có được thông tin từ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên tối thiểu bao nhiêu ngày trước khi cuộc họp được tổ chức?

 • 7 ngày
 • 14 ngày
 • 21 ngày
 • 28 ngày

Theo Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp ĐHĐCĐ, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ, bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp ĐHĐCĐ phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang