VGI: Thông báo tạm hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15-04-2021 16:29:00+07:00
15/04/2021 16:29 2
  •  

VGI: Thông báo tạm hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

.

Tài liệu đính kèm:
1.VGI_2021.4.15_a0adf3d_11.CV_gui_VSD_va_HNX_vv_huy_ngay_dang_ky_cuoi_cung.pdf
2.VGI_2021.4.15_c5878c7_12._Thong_bao_dieu_chinh_hop_DHDCD_thuong_nien_2021_VTG.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang