Nhờ tiết giảm chi phí, IDC báo lãi ròng quý đầu năm tăng 21%

06-05-2021 15:49:32+07:00
06/05/2021 15:49 0
  •  

Nhờ tiết giảm chi phí, IDC báo lãi ròng quý đầu năm tăng 21%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) báo lãi ròng hơn 53 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, tăng 21% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý 1/2021 của IDC gần như đi ngang so với cùng kỳ 2020, ghi nhận hơn 1,046 tỷ đồng, mảng kinh doanh điện vẫn là mảng chiếm tỷ trọng doanh thu nhiều nhất với hơn 658 tỷ đồng. Tuy nhiên, do biên lãi gộp giảm nên lợi nhuận gộp 3 tháng đầu năm của IDC chỉ đạt gần 177 tỷ đồng, giảm 10%.

Trong kỳ, các khoản chi phí đều lần lượt giảm. Chi phí bán hàng và quản lý lần lượt giảm 30% và 12%, trong khi đó, chi phí tài chính với phần lớn là chi phí lãi vay giảm 47%.

Nhờ tiết giảm chi phí, IDC báo lãi ròng quý 1/2021 tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020, đạt hơn 53 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi trước thuế gần 558 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã thực hiện được hơn 19% mục tiêu đề ra sau 3 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của IDC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của IDC

Tổng tài sản của IDC tại ngày 31/03/2021 tăng 2% so với đầu năm, đạt gần 15 ngàn tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền của Công ty đã giảm mất một nửa, còn gần 362 tỷ đồng.

Mặt khác, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm 10% thì các khoản thu dài hạn của Công ty lại gấp gần 3 lần đầu năm, với gần 158 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty tăng ký quỹ, ký cược dài hạn từ 12 tỷ đồng lên gần 112 tỷ đồng. 

Đối với nợ phải trả, khoản mục này của IDC cũng đã tăng 2% so với đầu năm, ghi nhận hơn 10 ngàn tỷ đồng. Vay nợ tài chính dài hạn tăng 3% trong khi các khoản ngắn hạn giảm 20%, về mức trên 473 tỷ đồng.

Tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng nhận trước ngắn hạn tại các KCN của IDC đã tăng 71% so với đầu năm, đạt gần 325 tỷ đồng trong khi các khoản dài hạn chỉ tăng 4%.

Chi tiết khoản mục doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn của IDC. Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của IDC

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang